اعضای هیئت مدیره

جناب آقای پرویز تقی زاده اصل Parviz Taghizadeh Asl

رئیس هیئت مدیره

جناب آقای ناصر تقی زاده اصل Naser Taghizadeh Asl

مدیر عامل

جناب آقای خسرو تقی زاده اصل Khosro Taghizadeh Asl

اعضای هیئت مدیره

جناب آقای احمد تقی زاده اصل Ahmad Taghizadeh Asl

اعضای هیئت مدیره

جناب آقای آیدین تقی زاده اصل Aidin Taghizadeh asl

اعضای هیئت مدیره